rutland ježek

 

 

 

Aktuality

Zajímavé soudní rozhodnutí o daňové uznatelnosti úroků

Nejvyšší správní soud zveřejnil na svých stránkách rozsudek 5 Afs 25/2009-98, který oslabuje formalistické přístupy v posuzování daňové uznatelnosti úroků a zjednodušuje pozici daňových subjektů při vyplácení dividend.

Dle dosavadních interpretací daňové správy byla odmítána daňová uznatelnost úroků z úvěru, který byl čerpán a použit na výplatu dividend, s poukazem na skutečnost, že takovéto fiinanční prostředky odchází ze společnosti ve formě dividend a nadále nemohou sloužit k dosažení, zajištění nebo udržení příjmu. Tento výklad je velmi restriktivní, akcentuje pouze peněžní tok mimo aktivity společnosti a zcela pomíjí širší ekonomické souvislosti.

 

Při aplikaci tohoto zúženého výkladu byly společnosti nuceny ke komplikovanému zacházení s likviditou tak, aby peněžní toky přicházející z úvěrů byly prokazatelně směrovány na nákupy zboží a služeb. I když se takto dalo do značné míry předejít daňové neuznatelnosti úroků, jde o velmi nepraktický postup odtržený od ekonomické reality.

 

Text rozsudku však zřetelně odděluje výplatu dividend od výplaty ostatních složek vlastního kapitálu. Při aplikaci uvedeného rozsudku je tedy nutno zkoumat strukturu vyplácených částek a zvažovat jeho použitelnost.

 

I když lze očekávat že daňová správa bude i nadále velmi striktně zkoumat vazbu úrokových nákladů na příjmy, Nejvyšší správní soud ve svém zdůvodnění poskytuje zajímavé pohledy na výklad daňové uznatelnosti a posouvá výklad zákona směrem k přirozenějšímu chápání souvislostí, neboť "...úroky a jiné náklady důvodně vynaložené obchodní společností v souvislosti s financováním výplaty podílů na zisku (u akciové společnosti dividendy) společníkům (akcionářům), pokud bylo o této výplatě rozhodnuto v souladu s obchodním zákoníkem a dalšími právními předpisy a jedná se tedy o existující závazek společnosti vůči jejím společníkům, je nutno považovat za náklady vynaložené na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů obchodní společnosti ve smyslu § 24 odst. 1 zákona o daních z příjmů."

 

Tématické zařazení:

 » Aktuality