rutland ježek

 

 

 

Aktuality

Výběr ze změn daňové legislativy od 1. ledna 2014

 

1. Přijaté bezúplatné příjmy (dary)

 

V souvislosti se zrušením daně dědické a daně darovací jsou nově od 1. 1. 2014 bezúplatné příjmy předmětem daně z příjmů právnických a fyzických osob. Příjmy získané děděním jsou od daní z příjmů osvobozeny.

Bezúplatné příjmy jsou u právnických osob předmětem daně s výjimkou veřejně prospěšných poplatníků, u nichž jsou od daně osvobozeny.

Toto osvobození veřejně prospěšný poplatník nemusí uplatnit, učiní-li tak, je povinen ze základu daně vyloučit všechny náklady, které s tímto bezúplatným příjmem souvisí.

Osvobozené jsou dále bezúplatné příjmy fyzických osob získané od příbuzného v linii přímé a v linii vedlejší dle nového občanského zákoníku a dále bezúplatné příjmy od osoby, se kterou poplatník žil nejméně rok před získáním bezúplatného příjmu.

Příležitostné bezúplatné příjmy (přijaté od kohokoliv) jsou u fyzických osob osvobozeny do výše 15 000 Kč.

 

2. Poskytnuté dary odečitatelné od základu daně

 

V případě, že poplatník poskytne za zákonem stanovených podmínek bezúplatné plnění (dar) na stanovené účely, zvyšuje se snižující položka od základu daně z částky 5 % na 10 % ze základu daně z příjmů právnických osob a u fyzických osob z 10% na 15%.

 

3. Cenné papíry

 

U fyzických osob byla sjednocena délka časového testu mezi nákupem a prodejem cenných papíru na jednotnou dobu 3 let pro osvobození příjmů (dříve 6 měsíců nebo 5 let). Nově jsou osvobozeny příjmy z prodeje cenných papírů, jen pokud jejich roční úhrn nepřesáhne 100 000 Kč.

 

4. Srážková daň z příjmů ze závislé činnosti

 

Od 1. ledna 2014 se srážková daň uplatní pouze z příjmů plynoucích na základě dohody o provedení práce, jejichž úhrnná výše u téhož plátce daně nepřesáhne za kalendářní měsíc částku 10 000 Kč v případě, že zaměstnanec u zaměstnavatele nepodepíše Prohlášení k dani.

Dále zákon daňovému rezidentu umožňuje poprvé za zdaňovací období 2014 zahrnout příjmy plynoucí na základě dohody o provedení práce, které byly zdaněny srážkovou daní, do celkového základu daně v daňovém přiznání. Pro započtení sražené daně na celkovou daň je zaměstnavatel povinen vystavit potvrzení o sražené dani.

 

5. Zdanění autorských honorářů

 

Na všechny autorské honoráře nepřekračující od téhož plátce v úhrnu za kalendářní měsíc 10 000 Kč se nově vztahuje srážková daň. Dále daňový rezident může zahrnout příjmy z autorských honorářů, které byly zdaněny srážkovou daní, do celkového základu daně v daňovém přiznání. Pro započtení sražené daně na celkovou daň je mu plátce povinen vystavit potvrzení o sražené dani.

 

6. Položky zvyšující výsledek hospodaření

 

Byl rozšířen výčet těchto položek. Jedná se například o částky vzniklé při změně účetní metody, hodnotu bezúplatného příjmu, pokud o něm nebylo účtováno ve výnosech a nejedná se o příjem od daně z příjmů právnických osob osvobozený, příjem, který není předmětem daně a další.

 

7. Pozemky

 

Došlo ke zmírnění limitu daňové uznatelnosti nákladů při prodeji pozemků u právnických osob. Daňové korekce nákladů u právnických osob budou nadále prováděny pouze u pozemků nabytých vkladem při dodržení zákonem stanovených podmínek.

 

8. Náklady na inovace a vzdělávání

 

Byly navýšeny stávající odčitatelné položky na výzkum a vývoj a byl zaveden odpočet na podporu odborného vzdělávání žáků a studentů.

 

9. Příležitostný příjem

 

Zvyšuje se výše příjmů z příležitostných činností, které jsou osvobozeny od daně z příjmů fyzických osob, z 20 000 Kč na 30 000 Kč za zdaňovací období.

 

10. Zdanění veřejně prospěšných poplatníků

 

Od 1. ledna 2014 byl nahrazen institut poplatníka, který nebyl založen nebo zřízen za účelem podnikání, institutem veřejně prospěšného poplatníka. Veřejně prospěšný poplatník může při dodržení zákonem stanovených podmínek i nadále požívat daňové výhody ve formě příjmů od daně osvobozených, do kterých nově přibyly příjmy z nepeněžního plnění a dále ve formě snižující položky od základu daně z příjmů.

Příjmy v podobě úroků z běžného účtu jsou nově předmětem daně, která je vybírána srážkou. To se nevztahuje na veřejně prospěšné poplatníky, kteří do základu daně zahrnují všechny výnosy a všechny náklady. Zároveň zákon o daních z příjmů negativně vymezuje poplatníky, kteří veřejně prospěšným poplatníkem nejsou. To platí mimo jiné pro společenství vlastníků bytových jednotek.

 

11. Převod nemovitostí

 

Zdanění úplatných převodů nemovitých věcí daní z převodu bylo nahrazeno daní z nabytí nemovitých věcí. Některé principy původní úpravy zůstaly zachovány, ale obecně se jedná o daň novou a nelze ji zaměňovat se zrušenou daní z převodu nemovitostí. Poplatníkem daně je prodávající a kupující je ručitelem. V kupní smlouvě však lze sjednat, že poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.

 

03. 06. 2014

 

Tématické zařazení:

 » Aktuality