rutland ježek

 

 

 

Aktuality

Daň z příjmů fyzických osob z úrokových výnosů z korunových dluhopisů

rutland ježek, advokátní kancelář v Praze k současnému boomu vydávání korunových dluhopisů v České republice

1.        Korunové dluhopisy a jejich boom

Český právní řád fyzickým osobám již několik let umožňuje vyhnout se povinnosti platit daň z příjmů fyzických osob z úrokových výnosů. V praxi pravděpodobně jako první tuto možnost svým zákazníkům poskytla Zuno bank, která nabídla spořicí účet úročený na denní bázi. Zuno bank nastavila nejvyšší možnou částku, která se může uložit na daný účet, tak, aby úrok činil maximálně 6,99 Kč denně, tudíž konečná daňová povinnost je 0 Kč, jelikož základ daně a stejně tak i konečná vypočtená daň se zaokrouhlují na celé koruny dolů (15 % z 6 Kč = 0,9 Kč).

Stejný princip výpočtu platí i u daně z příjmů v podobě úrokových výnosů z cenných papírů, ovšem společnosti si nebyly jisty, jakým způsobem na tuto „kličku“ zareaguje Ministerstvo financí. To na ni nezareagovalo snahou novelizovat zákon o daních z příjmů, nýbrž v listopadu 2011 samo zahájilo emisi státních dluhopisů, jejichž nominální hodnota činí 1 Kč.

 

2.        Regulace emisí ČNB

Od té doby strmě vzrostl počet soukromých emitentů dluhopisů, kdy v minulých letech se jejich číslo pohybovalo v intervalu 10 až 15 za rok, letos to je již téměř 40. Vzhledem k blížící se účinnosti novely zákona o daních z příjmů, která této praxi zamezí, lze předpokládat, že tento počet nadále poroste, navíc od 1.8.2012 bylo změněno ustanovení § 8 zákona o dluhopisech, na základě čehož Česká národní banka již neschvaluje emisní podmínky dluhopisů, proto bude jen těžko dohledatelné, kolik společností dluhopisy emitovalo, nevztahují-li se na danou emisi ustanovení o veřejné nabídce investičních cenných papírů zákona o podnikání na kapitálovém trhu, tudíž je otázkou, o kolik ve výsledku bude nižší potenciální příjem státního rozpočtu.

 

3.        Právní základ zdanění úrokových výnosů z dluhopisů fyzických osob

Podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) zákona o daních z příjmů „příjmy z kapitálového majetku jsou (…) úroky a jiné výnosy z držby cenných papírů“. Problematika korunových dluhopisů je ovšem způsobena zejména ustanovením § 36 odst. 3, dle kterého: „základ daně se stanoví samostatně za jednotlivé cenné papíry, a to i v případě držby cenných papírů stejného druhu od jednoho emitenta. Základ daně se nesnižuje o nezdanitelnou část základu daně (§ 15) a zaokrouhluje se na celé koruny dolů.“ Daň ze základu daně zaokrouhleného na celá sta Kč dolů činí 15 % (§ 16).

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že za současného stavu by korunový dluhopis musel být úročen 10.000 %, aby z něj jeho majitel - fyzická osoba byl povinen odvést alespoň minimální možnou daň 15 Kč, což si lze jen těžko představit, když roční úrok z dluhopisů jen výjimečně překročí hranici 10 %.

 

4.        Budoucí vývoj

V platnost již vstoupila novela zákona o daních z příjmů s účinností od 1.1.2013 (zákon č. 192/2012 Sb.). Tato novela vkládá do § 36 odst. 3 další větu ve znění: „U příjmů uvedených v odstavci 2 písm. a) (= úroky z dluhopisů) (…) se základ daně a sražená daň nezaokrouhluje a celková částka daně sražená plátcem z jednotlivého druhu příjmu se zaokrouhluje na celé koruny dolů.“ To znamená, že u dluhopisů emitovaných v příštím roce se daň z příjmů vypočítá z každého úrokového výnosu jednotlivého dluhopisu, a až následně se sečtou všechny takto vypočítané částky pro daného plátce a teprve nyní se tento součet zaokrouhlí na celé koruny dolů.

Tím by se zdál být celý problém vyřešen, ovšem zmíněná novela obsahuje v přechodných ustanoveních pravidlo, že nový způsob výpočtu daně z příjmů se nepoužije pro úrokový příjem z dluhopisu emitovaného přede dnem účinnosti novely. Z toho vyplývá, že se pro společnosti otevřela možnost emitovat dluhopisy s dlouhodobou splatností, které je poté možné uložit do „šuplíku“ a vydat (tj. převést na prvního nabyvatele v dobré víře) až v momentě, kdy daná společnost uzná za vhodné, a na tyto dluhopisy se stále budou vztahovat ustanovení zákona o daních z příjmů účinná do 31.12.2012. S tím samozřejmě souvisí i hrozba antidatování emisí.

Tématické zařazení:

 » Aktuality